Gallery.

 Bernard Kratko

Illustrated half-titles to Yitskhok Leybush Peretz’s Dramen (Plays) by Bernard (Shimen-Ber) Kratko. Warsaw, Poland, Progress, 1909.

Courtesy of Dr. Hillel Kazovsky.